ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

Αθήνα, 01 Μαρτίου 2013
ΠΡΟΣ: – κο Χρήστο Ντούσκα Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους Κάνιγγος 29, 101 10 Αθήνα
ΚΟΙΝ.: – κο Χρήστο Σταϊκούρα Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

κε Ντούσκα,
1. Όπως γνωρίζετε, τα τελευταία τρία χρόνια, έχουν νομοθετηθεί και εφαρμόζονται οι απανωτές, πολλαπλές και πολύπλευρες μειώσεις στις στρατιωτικές συντάξεις, που έχουν μέχρι σήμερα απομειώσει τα ετήσια ονομαστικά μας εισοδήματα σε ποσοστά που αγγίζουν το 65%,. Όπως είναι φυσικό ο καταιγισμός αυτών των περικοπών έχει δημιουργήσει πλήθος «αποριών», τόσο ως προς τη συνταγματικότητα και νομιμότητα επιβολής τους, όσο και επί της ορθότητας του τρόπου εφαρμογής τους. Αποτέλεσμα είναι ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων μας, πέραν της άσκησης ενδίκων μέσων προς τα αρμόδια δικαστήρια, οδηγείται σε υποβολή αιτήσεων ενημέρωσης ή «αιτήσεων θεραπείας» προς τις υπηρεσίες σας. Επειδή θεωρούμε ότι η διαδικασία υποβολής των σχετικών ερωτημάτων προς ενημέρωση ή διευκρίνιση στις Υπηρεσίες σας, θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα διαχείρισης και διεκπεραίωσης, τόσο προς εσάς, όσο και προς τους οργισμένους πλέον στρατιωτικούς συνταξιούχους, κρίναμε σκόπιμο να συγκεντρώσουμε συνοπτικά, τα βασικότερα ερωτήματα αρμοδιότητός σας, τα οποία σας παραθέτουμε προκειμένου, αφού μας απαντήσετε, να ενημερώσουμε τα μέλη μας «στρατιωτικούς συνταξιούχους», ώστε να αποφεύγεται η εφεξής άσκοπη αλληλογραφία:
α. Αχρεωστήτως καταβληθείσες κρατήσεις – συντάξεις.
α.1. Η αναδρομικότητα της εφαρμογής, από 1-8-2012, των διατάξεων των περιπτώσεων 31 και 32 της υποπαραγράφου Γ.1. (περ.32) του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, καθώς και αυτή, από 1-1-2013, των διατάξεων της υποπαραγράφου Β3 του ιδίου νόμου, δημιουργούν δύο κατηγορίες αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών:
α.1.1. Τα ποσά που αφορούν στις αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις, εκ μέρους του Δημοσίου προς τους συνταξιούχους, λόγω των μειώσεων των αντιστοίχων βαθμών των ε.ε., ως αποτελέσμα της τροποποίησης των ειδικών μισθολογίων, για το κατά περίπτωση διάστημα αναδρομικής ισχύος και παρακρατούνται με ισόποσες δόσεις, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις που μας έχετε κοινοποιήσει.
α.1.2. Τα ποσά που αφορούν στις αχρεωστήτως καταβληθείσες κρατήσεις των συνταξιούχων προς το Δημόσιο ή άλλους «δικαιούχους», οι οποίες είχαν υπολογισθεί και παρακρατηθεί, επί μεγαλυτέρων ποσών, για το κατά περίπτωση διάστημα αναδρομικής ισχύος. Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε δεν προκύπτει να έχετε υπολογίσει και να έχετε έστω συμψηφίσει τις εν λόγω αχρεωστήτως καταβληθείσες κρατήσεις.
α.2. Το ερώτημα που τίθεται επί των ανωτέρω και λόγω των μεγάλων ποσών των μειώσεων που έχουν προκύψει, είναι: εάν προτίθεστε να προβείτε στον υπολογισμό της ως άνω (α.1.2.) κατηγορίας αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και με ποιον τρόπο θα προβείτε στην επιστροφή, ή συμψηφισμό των ποσών (α.1.1. και α.1.2.), ή αν προτίθεστε να διευθετήσετε το θέμα με κάποιον άλλο τρόπο, που εμείς δεν γνωρίζουμε.
β. Φορολογητέο εισόδημα έτους 2012.
Μετά τις ανωτέρω αναδρομικές μειώσεις και με δεδομένο ότι οι αναδρομικές κρατήσεις των μειώσεων των στρατιωτικών συντάξεων θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2013, το ερώτημα που τίθεται είναι: αν το ποσό που θα εμφανισθεί, ως φορολογητέο εισόδημα, στο εκκαθαριστικό σημείωμα των ετησίων συνταξίμων αποδοχών μας, ενόψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2013, θα είναι μειωμένο κατά το ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων, ή αν προτίθεστε να διευθετήσετε το θέμα με κάποιον άλλο τρόπο, που εμείς δεν γνωρίζουμε.
γ. Επίδομα Θέσης Υψηλής ή Αυξημένης Ευθύνης Ταξιάρχων ή αντιστοίχων
γ.1. Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 13 του Νόμου 3029/02 (ΦΕΚ Α’ 160) 11-7-2002, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παράγραφος 2 και παράγραφος 5 του Νόμου 3075/02 (ΦΕΚ 297 Α’) 5-12-2002, από 1ης Ιανουαρίου 2003, στη βάση υπολογισμού της σύνταξης των στρατιωτικών, υπολογίζεται και:
γ.1.1. Το ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, με την υποχρέωση καταβολής των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών για αυτό το ποσό, από όλους τους στρατιωτικούς, ανεξαρτήτως βαθμού.
γ.1.2. Για τους στρατιωτικούς, βαθμού άνω του Ταξιάρχου και αντιστοίχων, το ως άνω επίδομα, αντικαθίσταται από το επίδομα θέσης υψηλής ευθύνης, της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α΄), όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από τις οικείες μισθολογικές διατάξεις.
γ.2. Όπως γνωρίζετε, το επίδομα υψηλής ευθύνης, από την 31-12-2009 μέχρι σήμερα, έχει υποστεί σταδιακά τρείς μειώσεις, με τελευταία αυτήν της υποπερίπτωσης 5, της περίπτωσης 31 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012. Σύμφωνα με αυτήν και όπως αποτυπώθηκε στις προσφάτως ληφθείσες Πράξεις Αναπροσαρμογής Σύνταξης, όλων των στρατιωτικών συνταξιούχων, που αποστρατεύθηκαν με τον διοικητικό βαθμό του Ταξιάρχου και αντιστοίχων, το εν λόγω επίδομα ορίσθηκε στα εκατόν τριάντα τρία (133) ευρώ. Κατά συνέπεια, σήμερα παρουσιάζεται το οξύμωρο, στη βάση υπολογισμού της σύνταξης των στρατιωτικών μέχρι και του βαθμού του Συνταγματάρχη, να υπολογίζεται το επίδομα ποσού των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, ενώ για τον ανώτερο βαθμό του Ταξιάρχου, να υπολογίζεται το επίδομα θέσης υψηλής ευθύνης ποσού εκατόν τριάντα τριών (133) ευρώ!
γ.3. Από την παράθεση των ανωτέρω, πιστεύουμε ότι η μείωση του συμμετέχοντος στη βάση υπολογισμού της σύνταξης επιδόματος, δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, για τους παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενους λόγους:
γ.3.1. Το πνεύμα του νομοθέτη, όπως προκύπτει και από την ακροτελεύτια φράση της παραγράφου 11 του άρθρου 59 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 13 του Νόμου 3029/02 (ΦΕΚ Α’ 160) 11-7-2002 («Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα επιδόματα που καταβάλλονται με τις αποδοχές των λοιπών κατηγοριών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών πλην των περιπτώσεων που ισχύουν ήδη ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ως προς το ύψος του ανωτέρω ποσού.»), ήταν να τηρηθούν ευνοϊκότερες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους ανώτατους (βαθμού Ταξιάρχου και άνω) αξιωματικούς, εξ’ ου και η αντικατάσταση του επιδόματος ποσού των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, με το επίδομα θέσης υψηλής ευθύνης, υψηλοτέρου ποσού, κατά την αρχική νομοθέτησή του.
γ.3.2. Ο υπολογισμός μικρότερου των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ ποσού, για το βαθμό του Ταξιάρχου και αντιστοίχων, σε σχέση με κατά βαθμό κατωτέρους του, καταστρατηγεί ευθέως τις αρχές της ισότητας και αναλογικότητας.
γ.3.3. Ανεξαρτήτως βαθμού, όλοι οι στρατιωτικοί, κατέβαλαν κρατήσεις, ως εν ενεργεία, επί του ποσού των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, προκειμένου αυτό το ποσό να συμμετέχει στη βάση υπολογισμού της σύνταξης.
γ.4. Το ερώτημα που προκύπτει είναι: αν προτίθεστε να διορθώσετε τον εν λόγω, εμφανώς εκ παραδρομής υπολογισμό, ώστε όταν το επίδομα υψηλής ευθύνης πέφτει κάτω από τα των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, να αντικαθίσταται άμεσα το επίδομα υψηλής ευθύνης από το ποσό αυτό, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 13 του Νόμου 3029/02 (ΦΕΚ Α’ 160) 11-7-2002.
δ. Συμμετοχή του εισοδήματος των στρατιωτικών συνταξιούχων από μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων στον υπολογισμό μείωσης της σύνταξης.
δ.1. Σύμφωνα με την περίπτωση (α) της υποπαραγράφου Β3 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, το εισόδημα που προέρχεται από χορηγούμενα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων και ΕΚΟΕΜ των στρατιωτικών συνταξιούχων, βαφτίζονται αυθαίρετα ως συντάξιμες αποδοχές και αθροιζόμενα στην τακτική μηνιαία σύνταξη, υπόκεινται σε ποσοστιαίες μειώσεις κλιμάκων, οι οποίες μειώνουν τη μηνιαία τακτική σύνταξη.
δ.2. Η εν λόγω μεθόδευση που είναι σαφές πως βασίσθηκε σε εισηγήσεις των υπηρεσιών σας, παρέβλεψε εσκεμμένα τα παρακάτω μη αμφισβητούμενα δεδομένα:
δ.2.1. Τα μερισματικά εισοδήματα των στρατιωτικών συνταξιούχων δεν αφορούν σε εγγυημένες συντάξιμες παροχές, όπως οι επικουρικές συντάξεις, αλλά σε μερίσματα που χορηγούνται στην βάση της δυνατότητας των Μετοχικών Ταμείων για διανομή τών προς τούτο διαθεσίμων κεφαλαίων τους. Είναι δε δυνατό, βάσει του νόμου που διέπει τη λειτουργία τους, να παρέχουν ακόμη και μηδενικό μέρισμα, κάτι που επίσης δεν δύναται να συμβεί, μέχρι σήμερα, στην περίπτωση των επικουρικών συντάξεων. Απόδειξη δε προς τούτο είναι ότι τα ανά μήνα εισοδήματά μας από μερίσματα, διαφοροποιούνται, ανάλογα με την ως άνω διαθεσιμότητα κεφαλαίων προς διανομή. (Τα τελευταία δύο έτη πάντοτε μειούμενα)
δ.2.2. Τα Μετοχικά Ταμεία και ΕΚΟΕΜ, δεν είναι και δεν λειτουργούν ως Ταμεία παροχής Επικουρικών συντάξεων ή Επικουρικής Ασφάλισης, αφού πρωτίστως δεν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και παράλληλα δεν υφίσταται εργοδοτική εισφορά, η οποία είναι θεσμοθετημένη στην περίπτωση των επικουρικών Ταμείων.
δ.2.3. Με ποια λογική, μη συντάξιμα εισοδήματα, μη εγγυημένα, μη σταθερά και τα οποία φορολογούνται ως εισόδημα, δημιουργούν μειώσεις στις συντάξεις; Διότι κατά την ίδια στρεβλή λογική, εισοδήματα από μερίσματα μετοχών, τόκους καταθέσεων ή άλλες πηγές (πχ ενοίκια), θα ήταν εξίσου λογικό να προκαλούν μειώσεις στις συντάξεις!
δ.3. Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε:
δ.3.1. Αν προτίθεστε να επανεξετάσατε τη λογική, νομιμότητα και σκοπιμότητα, της άθροισης των μετοχικών μερισμάτων από τα Μετοχικά Ταμεία και ΕΚΟΕΜ, στην τακτική μηνιαία σύνταξη και στη συνέχεια επιβολή ποσοστιαίων κλιμακωτών μειώσεων, οι οποίες απομειώνουν τη μηνιαία τακτική σύνταξη.
δ.3.2. Επειδή όπως προαναφέρθηκε, τα ως άνω μερίσματα δεν είναι σταθερού ποσού και χορηγούνται είτε ανά τριμηνία, είτε ανά διμηνία, με ποιο τρόπο κατανέμετε και υπολογίζετε τα εν λόγω ποσά στο μηνιαίο άθροισμα και επιβολή ποσοστιαίων μειώσεων της σύνταξης.
2. Συναφώς και προς αποφυγή στο μέλλον παρομοίων περιπτώσεων, υποβολής σωρείας διευκρινιστικών ερωτημάτων σας προτείνουμε όπως ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα σας εφαρμογή, στην οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος, θα μπορεί με την καταχώρηση του Α.Μ. του να έχει πρόσβαση τόσο στους αναλυτικούς υπολογισμούς της σύνταξής του, όσο και στο μηνιαίο εκκαθαριστικό του σημείωμα, το οποίο θα μπορεί να εκτυπώνει, για κάθε νόμιμη χρήση.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε με σαφήνεια, αναλυτικά και με ακριβείς υπολογισμούς όπου απαιτείται, επί των ερωτημάτων μας, ώστε εν συνεχεία να ενημερώσουμε τα μέλη μας και τους λοιπούς στρατιωτικούς συνταξιούχους, ώστε να αποφευχθεί η μαζική υποβολή αιτήσεων και ενστάσεων στις υπηρεσίες σας και στο Α΄Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πέραν των εφέσεων που θα κατατεθούν στο ΙΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που μεταφράζονται σε τεράστιο κόστος και για το Δημόσιο και για τους συνταξιούχους.
4. Τέλος παρακαλούμε όπως η απάντησή σας περιέλθει σε μας όχι αργότερα από τις 20 Απρ 13, ώστε να υπάρχει ένας μήνας προθεσμία (μέχρι 22 Μαΐ 13) για την υποβολή αιτήσεων και ενστάσεων από κάθε ενδιαφερόμενο. Οίκοθεν νοείται ότι αν παρέλθει η 20 Απρ 13 και δεν έχουμε λάβει την απάντησή σας, θα θεωρήσουμε ότι αδυνατείτε να μας ενημερώσετε και δεν επιθυμείτε την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών σας που θα κατακλυσθούν στην κυριολεξία από ατομικές αιτήσεις και ενστάσεις.

Related Post

Κατηγορίες: Θέματα που μας αφορούν. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση