ΛΕΥΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ Η ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ;

 

Picture

του Ιωάννη Καραδημητροπούλου,
τέως υπαλλήλου Σέγκεν και Συμβουλίου Ε.Ε.Ἀγαπητοὶ φίλοι,

Ἔχω καὶ έγὼ ὑπογράψει μηνύσεις τόσον εἰς Ἐθνικὸν ὅσον καὶ εἰς Εὐρωπαϊκὸν ἐπίπεδον.
Προσφάτως ἐξεφράσθην διὰ τῆς ἀπαραδέκτου λέξεως ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑ.
Αὐτὸ θέλουν νὰ ἐπιτύχουν καὶ μᾶλλον τὸ ἐπιτυγχάνουν οἱ ἀκατονόμαστοι.

Ὁ Ἕλλην εῖναι δημιούργημα τοῦ Προμηθέως, τοῦ Τιτᾶνος, ὅσττις διὰ νὰ μαλακώσῃ τὸν πηλὸν δὲν «πτυσεν» ὡς ὁ Θεὸς τῆς Βίβλου, ἀλλὰ ΕΔΑΚΡΥΣΕΝ καὶ ἔπλασεν τὸν  Ἕλληνα. Εἰς τοῦτον τὸ δημιούργημα ζωὴν ἐνεφύσησεν ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς  ΖΕΥΣ, πατὴρ Θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων.


Ὁ γνήσιος, ὁ ἀγνὸς Ἕλλην οὐδὲ κυλίεται εἰς τούς σιέλους, ἀλλὰ γαλουχεῖται ὑπὸ τῶν δακρύων τοῦ Τιτᾶνος τοῦ θυσιασθέντος καὶ ἐσταυροθέντος «ς τηλουρν τς γς» διὰ τὴν βελτίωσιν τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν Ἐντολῶν τοῦ Ξενίου Ζηνὸς.Αὐτὰ τὰ δάκρυα τοῦ τιτάνος ἐνυπάρχουν εἰς τὸ βιολογικὸν κύτταρον τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς, καὶ καθιστοῦν τὸν  Ἕλληνα, κατὰ περιπτώσεις, τόσον εὐαίσθητον καὶ εὔπλαστον ὅσον καὶ σκληρὸν καὶ ἀνθεκτικὸν, ἱκανὸν νὰ ἀναγεννηθῇ ἐκ τῆς τέφρας του.

Οἱ ἀμερικανοὶ καθηγηταὶ συγγραφεῖς τοῦ ἔργου «Ποῖος σκότωσε τὸν  Ὄμηρον»  διεπίστωσαν ὑπόπτους συνθῆκας τοῦ ἀκαίρου καὶ δι᾽ ἄτυχήματος προκληθέντος θανάτου δύο βασικῶν συντελεστῶν τῆς ἀναδείξεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Βλέπετε, ἐπέλεξαν νὰ ἀγαπήσουν ὅ,τι μισεῖ τὸ διεθνὲς κατεστημένον, τὴν Ἑλλάδαν.

Αὐτὴ ἡ ἄλλη Ἑλλάδα ὑπῆρξεν ἱκανὴ νὰ ἐπηρεάσῃ τὸ φρόνημα τῶν Εὐρωπαίων καὶ νὰ ἐπιβάλλῃ τὴν διάλυσιν τῆς ἱερᾶς (φθονερᾶς καὶ ἀνιέρου ἐν τῇ οὐσίᾳ) συμμαχίας καὶ νὰ διευκολυνθῇ οὕτως ἡ δημιουργία τοῦ πρώτου Ἑλληνικοῦ Κράτους… ὅπου ἐπρυτάνευαν τὰ: «φιλοΡωσσικὸν», «φιλοΑγγλικὸν» καὶ «φιλοΓαλλικὸν» κόμματα. Ἔκτοτε καὶ μέχρι σήμερον ἡ Ἑλλὰς οὐδέποτε ἐκυβερνήθη ὑπὸ ΦΙΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ κόμματος. Οἱ ὁρίζοντες τὰς τύχας τοῦ κόσμου, ἐπιχειροῦν μανιωδῶς νὰ κλονίσουν αὐτὸ τὸ λαϊκὸν φρόνημα τῶν Εὑρωπαίων πολιτῶν καὶ νὰ ἀποστερήσουν τῆς Ἑλλάδος πᾶν ἔρεισμα.

Οἱ Ἰσπανοὶ, οἱ Πορτογάλλοι, οἱ Ἰταλοὶ ὅλοι οἱ ὑποφέροντες μεσογειακοὶ λαοὶ ἀτενίζουν ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνας… ναμνουν πως ἐμεῖς, ο λληνες πρωτοστατήσωμεν ες τν νακοπν τς νυπρκτου, τῆς τεχνητῆς οκονομικς κρσεως ἑνὸς ἀλογίστου νομίσματος τὸ ὁποῖον ἐπεβλήθη ἐπὶ ἄκρως ἀνομίων οἰκονομιῶν.

Μὲ τὸ πλεονέκτημα ὅτι διαμένω εἰς τὴν πόλιν τὴν στεγάζουσαν τὰ Εὑρωπαϊκὰ Δικαστήρια, προσφέρω, τουλάχιστον, τὸν χρόνον μου πρὸς προάσπισιν τῶν συμφερόντων τῆς Ἑλλάδος ἐνώπιον τῆς Εὐρωπαϊκῆς δικαιοσύνης.

Ἐπειδὴ ὅμως ἐξ ἐμπειρίας γνωρίζω, καὶ ἐλπίζω νὰ ἀμαρτάνω γράφοντας τοῦτο, οὐδεμίαν ἐμπιστοσύνην ἔχω εἰς τὴν κρίσιν τῶν Εὑρωπαίων, δι᾽ ὅ καὶ προτείνω τὴν συσπείρωσιν κατὰ τὴν πρότασιν τοῦ συναδέλφου Ἀγγέλλου Βουλοδήμου καὶ κατὰ τὸ πρότυπον τῆς εἰρηνικῆς ἐπναστάσεως τοῦ GANDI πρὸς νακατληψιν κα πελευθρωσιν τς λλδος.

Τὴν λευκὴν ἀπεργίαν τῶν Ἰνδῶν δὲν κατώρθωσε νὰ ὑποτάξῃ ὁλόκληρος ἡ Βρεττανικὴ Αὐτοκρατορία καθ᾽ ἥν στιγμὴν εὑρίσκετο εἰς τὴν ἀκμὴν τῆς ἰσχύος της. Πολλῷ μᾶλλον οἱ Ἕλληνες δουλοπρεπεῖς πολιτικοὶ οἱ «δο-λοι» τῆς Μινωικῆς γλώσσης, ἤτοι οἱ «δολοι» ὡς μετέφρασεν ὁ ἀποκρυπτογαφείσας, μὴ γλωσσολόγος, μὴ ἰνδοευρωπαϊστὴς καὶ ἀγνοηθεὶς ὑπὸ τῆς ἀναισχύντου κοινότητος τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν καὶ ἀκαδημαϊκῶν συλλήβδην, ὁ Μέγας Μιχαὴλ Βέντρις Ἑβραιο-Πολωνὸς ἐκ μητρὸς, Ἄγγλος ἐκ πατρὸς.

Πιστεύει τις ὅτι οἱ δικοὶ μας «νταήδες» καὶ «κοκορόμυαλοι» θὰ ἀνθέξουν λευκὴν ἀπεργίαν πέραν τοῦ 24ώρου;

Δν παιτονται συγκεντρσεις. Αἱ συγκεντρώσεις δίδουν εὐκαιρίαν εἰς τὴν σύγχρονον πολιτικὴν χούνταν, νὰ δράσῃ διὰ τῶν κατασταλτικῶν δυνάμεων καὶ νὰ εἰσχωρήσῃ διὰ τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν.

Related Post

Κατηγορίες: Δραστηριότητες συνδέσμου. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση