ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΑΖΙ

Ὁ ναζισμὸς
φύλο δὲν κοιτᾶ!
Οἱ γυναῖκες ναζὶ ἦσαν ἐξ ἴσου
βάρβαρες μὲ τοὺς ἄνδρες ναζί
Τοῦ Γιώργου Λεκάκη
www.lekakis.com
Tὰ Ὁλοκαυτώματα τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ἔχουν γενικῶς
περάσει στὴν Ἱστορία ὡς ἕνα… ἀνδρικὸ ἔγκλημα, ἕνα ἔγκλημα
δηλ. τὸ ὁποῖο διέπραξαν ἄνδρες. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία
τῶν κατηγορουμένων στὶς δίκες-παρωδίες τῆς Νυρεμβέργης
(ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες παρόμοιες δίκες ἐγκλημάτων πολέμου), ἦσαν ἄνδρες.
Τὸ ἀνδρικὸ φύλο φέρθηκε μὲ γενναιότητα στὸ γυναικεῖο!.. Αὐτὸ ὅμως εἶναι
ἱπποτισμὸς καὶ ὄχι Ἱστορία…
Προσφάτως ἐκυκλοφόρησε στὴν διεθνῆ ἀγορά, τὸ βιβλίο τοῦ καθηγη-
τοῦ-ἱστορικοῦ τοῦ ὁλοκαυτώματος, Wendy Lower, «Οἱ Ἐρινύες τοῦ Χίτ-
λερ». Ὁ καθηγητὴς ἐντόπισε τὴν συνενοχὴ δεκάδων χιλιάδων Γερμανίδων
ναζί. Αὐτὸς ὁ ἀριθμὸς εἶναι κατὰ πολλές… χιλιάδες μεγαλύτερος ἀπ’ ὅ,τι
στὸ παρελθὸν εἶχε ἀναφέρει ἢ «φαντασθῆ» καὶ ὁ πιὸ τολμηρὸς ἱστορικός!
Ἀνακάλυψε τερατώδεις δολοφόνισσες γυναῖκες, καὶ κάποιες ἀπ’ αὐτὲς
ἦσαν ἀνίκανες γιὰ σὲξ – αὐτὸ νὰ εἶναι ἕνα ψυχολογικὸ ὑπόβαθρο, ποὺ δί-
νει μιὰ βάση γιὰ νὰ στραφῆ κανεὶς στὸν μαζοχισμό, στὸν βασανισμὸ (σὺν)
ἀνθρώπων του, καὶ ἀπ’ ἐκεῖ μετὰ δὲν ἀπέχει καὶ πολὺ ὁ ναζισμός…
Γιατί, φυσικά, ἡ ναζιστικὴ Γερμανία δὲν ἦταν δημιούργημα ἑνὸς καὶ
μόνον ἀνθρώπου ἢ μιᾶς ὁμάδος του. Οἱ γυναῖκες ἐνεπλάκησαν στὰ ἐγκλή-
ματα τῆς χιτλερικῆς Γερμανίας, σχεδὸν ὅσο καὶ οἱ ἄνδρες. Ἔσπειραν τὸν
ἴδιο – ἂν ὄχι μεγαλύτερο – τρόμο, κατηύθυναν δράσεις καὶ ἦσαν ἔνοχες ἐξ
ἴσου μὲ τὸ λεγόμενο «ἰσχυρὸ» φύλο.
Περίπου 13.000.000 γυναῖκες συμμετεῖχαν ἐνεργὰ στὸ γερμανικὸ ναζι-
στικὸ κόμμα NASDP. Εἶναι ἀποδεκτὸ καὶ κατανοητὸ ὅτι πολλὲς ἀπ’ αὐτὲς
Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2013
42
τὶς γυναῖκες παρασύρθηκαν. Ἀλλά, τουλάχιστον, 500.000 ἀπ’ αὐτὲς τὶς γυ-
ναῖκες, ἐκτιμᾶ ὁ καθηγητὴς Lower, ἦσαν μάρτυρες ἢ συνέβαλαν μὲ τὶς πρά-
ξεις τους στὶς γενοκτονίες τοῦ Χίτλερ.
Τὸ ναζιστικὸ καθεστὼς προετοίμαζε μιὰ ὁλόκληρη γενεὰ νεαρῶν γυ-
ναικῶν νὰ δεχθοῦν τὴν βία, νὰ γίνουν κομμάτι της, καὶ νὰ ἀλλάξη ἔτσι τὴν
ψυχοσύνθεση τῆς γυναικός!.. Ἤθελε νὰ κάνη (καὶ) τὴν γυναίκα, ἄντρα!
Παρὰ τὸ πρότυπον τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς ποὺ ἡ ναζιστικὴ ἰδεολογία
ἐπρέσβευε στὴν βιτρίνα μὲ τὸ σύνθημα «3Κ»: «Kinder, Kuche, Kirche»
(«Παιδιά, κουζίνα, ἐκκλησία!»)…
Γυναῖκες ναζί
Ἀνάμεσα στὶς λίγες γυναῖκες
ποὺ ἐκλήθησαν νὰ λογοδοτή-
σουν ἦσαν οἱ διαβόητες δεσμο-
φύλακες στρατοπέδων συγκέντρωσης,
Irma Grese καὶ Ilse
Koch, τῶν ὁποίων τὸ κακὸ ποὺ
προξένησαν ἦταν τόσο ἀκραῖο,
ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ χαρα-
κτηρισθοῦν ὡς τέρατα καὶ θη-
ρία, καὶ πὼς μᾶλλον δὲν ἦσαν
πραγματικὲς «γυναῖκες», λέει ὁ
Lower… Ἡ κριθεῖσα ἔνοχη Irma
Grese ἦταν γνωστὴ μὲ τὸ παρα-
τσούκλι «The Beautiful Beast».
Ἀπαγχονίσθηκε σὲ ἡλικία 22 ἐτῶν τὸ 1945.
Ὅσο γιὰ τὴν «Σκύλα τοῦ Μπούχνεβλαντ», Ilse Koch, βλ. σχ. στὸ βιβλίο
μου «Ναζί, οἱ βάρβαροι
τοῦ 20οῦ αἰ.» (ἐκδ. Κάδμος, 2013).
Ἀναφέρεται ἡ Pauline Kneissler, ἡ ὁποία ἐργάσθηκε στὸ κάστρο Grafeneck,
ποὺ τὸ ἔλεγαν «νοσοκομεῖο». Σὲ αὐτὸ ἐφαρμόσθηκε τὸ πρόγραμ-
μα εὐθανασίας στὴν Νότια Γερμανία.1 Αὐτὴ περιώδευε σὲ ψυχιατρεῖα καὶ
«ἐπέλεγε» 70 «ἀσθενεῖς» τὴν ἡμέρα! Στὸ κάστρο ὑπῆρχαν θάλαμοι ἀερίων,
στοὺς ὁποίους τοὺς ὡδηγοῦσαν καὶ τοὺς θανάτωναν. Προηγουμένως εἶχαν
ἀποφασίσει καὶ πεισθῆ πὼς ἀφαιρῶντας μιὰ ἀνθρώπινη ζωὴ μὲ αὐτὸν τὸν
τρόπο δὲν ἔκαναν κάτι κακό, διότι «ὁ θάνατος μὲ φυσικὸ ἀέριο δέν… βλά-
1 Γιὰ τὸ «πρόγραμμα εὐθανασίας T-4», ψυχιατρικὴ Κλινικὴ Hadamar
καὶ κάστρο Grafeneck, βλ. σχ. Γ. Λεκάκη «Ναζὶ οἱ βάρβαροι τοῦ 20οῦ αἱ.»,
ἐκδ. Κάδμος, 2013.
ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ
43
πτει»! Λὲς καὶ τὸ πρόβλημα εἶναι ὁ τρόπος, καὶ ὄχι ἡ
ἴδια ἡ πράξη τῆς θανάτωσης συνανθρώπου!
Στὶς τρελλὲς «διαχειρίστριες τῆς ἀνθρωπίνης
ζωῆς» – δηλ. θέαινες στὴν θέση τοῦ θεοῦ! – ἐντάσ-
σεται καὶ ἡ Liselotte Meier. Αὐτὴ ἐργάσθηκε τόσο
στενὰ μὲ τὸ ἀφεντικό της, ἕναν ἀξιωματικὸ τῶν SS,
ποὺ ἔγιναν σχεδὸν ταυτόσημοι! Ἐκπαιδεύθηκε στὴν
σκοποβολὴ στὸ χιόνι καὶ σκότωνε… ἀνθρώπους γιά…
προπόνηση στὸ ἄθλημα τῆς σκοποβολῆς! Ἀλλὰ ἀνα-
φέρεται ὅτι εἶχε γλυτώσει τὴν ζωὴ μιᾶς ἑβραίας κομ-
μώτριας, ἐπειδὴ τὴν χτένιζε καλά, καὶ μιᾶς ἄλλης γυ-
ναίκας ἀπὸ τὴν γραμμὴ τοῦ θανάτου, ἐπειδὴ δὲν εἶχε τελειώσει ἀκόμη τὸ…
πουλόβερ ποὺ τῆς ἔπλεκε…
Ἄλλη ἱκανή… σκοπεύτρια ἦταν ἡ σύζυγος ἀξιωματικοῦ τῶν SS, Lisel
Willhaus. Αὐτὴ ἀπὸ τὸν ἐξώστη τοῦ διαμερίσματος, στὸ ὁποῖο διέμενε,
ἑξασκεῖτο στὴν… σκοποβολὴ σὲ ζωντανοὺς ἑβραίους κ.ἄ. κρατούμενους,
μὲ τὸ τουφέκι της! Τὸ διαμέρισμά της ἦταν ἐντὸς στρατοπέδου συγκεντρώ-
σεως… Αὐτό, βέβαια, στὴν ψυχολογία λέει πολλά, ἀφοῦ εἶναι γνωστὸ τὸ
πόσο ἐπηρεάζει τὴν ψυχοσύνθεση ἑνὸς ἀνθρώπου ὁ τόπος κατοικίας του
καὶ τὸ τί αὐτὸς βλέπει καθημερινὰ ἀπὸ τὸ παράθυρό του… Ἀλλὰ δὲν εἶναι
δικαιολογία…
Στὴν Πολωνία ἡ Vera Wohlauf, εἶχε τὴν… φαεινὴ ἰδέα τὸ 1942, νά…
στρογγυλοποιήση πρὸς τὰ πάνω τους συλληφθέντες κατοίκους μιᾶς μικρῆς
πόλεως, γιὰ νὰ γίνουν… 11.000 – κυρίως ἑβραῖοι – καὶ νὰ μεταφερθοῦν στὴν
Τρεμπλίνκα πρός… ἐκκαθάριση! Κάθησε μὲ τὸν σύζυγό της στὸ μπροστινὸ
κάθισμα τοῦ φορτηγοῦ, τὸ ὁποῖο ὡδήγησε τὸ κομβόι τῶν δολοφόνων στὴν
πόλη… Στάθηκε στὴν πλατεία τῆς ἀγορᾶς κραδαίνοντας ἕνα μαστίγιο…
Ὅσοι ἀντιστάθηκαν ἢ κατέρρευσαν μέσα στὴν ζέστη τοῦ καλοκαιριοῦ,
ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου ἢ πυροβολήθηκαν… Σημειωτέον, πρὸς ψυ-
χολόγους: Ἦταν ἔγκυος ἐκείνη τὴν χρονικὴ στιγμή! Ἕνα ἐπὶ πλέον στοιχεῖο
δυσαρμονίας, ποὺ καταρρίπτει τὸν μύθο πὼς ἡ γυναίκα ὅταν εἶναι ἔγκυος
ἠρεμεῖ…
Μιὰ τυπικὴ «ξανθιὰ Γερμανίδα νοικοκυρά», ἡ Erna Petri, καθὼς ἐπέ-
στρεφε στὸ σπίτι της, μετὰ ἀπὸ τὰ καθιερωμένα ψώνια στὴν πόλη, εἶδε
κάτι, ποὺ τράβηξε τὴν προσοχή της: Ἦταν 6 μικρὰ (ἡλικίας 6-12 ἐτῶν),
σχεδὸν γυμνὰ ἀγόρια, τρομαγμένα, ἔρημα καὶ γυμνὰ στὴν ἄκρη τοῦ δρό-
μου. Ἡ ἴδια ἦταν ἔγγαμη μὲ ἕναν ἀνώτερο 23χρονο ἀξιωματικὸ τῶν SS.
Εἶχε ἀκολουθήσει πιστὰ τὸν σύζυγό της, καθὼς πρόσταζε ἡ θρησκεία, ἀκό-
μη κι ἂν αὐτὸς «δούλευε» στὴν πιὸ φονικὴ μηχανὴ τοῦ κόσμου, στὰ SS τῆς
Πολωνίας! Ζοῦσαν σὲ ἕνα ἀρχοντικό, ποὺ ἐπέβλεπε μιὰ τεράστια περιου-
σία γιὰ τὸν (ναζιστικὸ) ἀγῶνα καὶ διηύθυναν τὸ Γραφεῖο Ἐπανεγκατά-
στασης τῶν SS, μὲ τοὺς «ὑπανθρώπους» σλάβους ὡς σκλάβους!.. Αὐτὸ στὸν
Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2013
44
ἐγκέφαλό της ἦταν ἡ ἐνάρετη οἰκογενειακὴ ζωή… Καὶ ἤξερε καλὰ ποιὰ
ἦσαν τὰ παιδιά: «Αὐτοὶ θὰ πρέπει νὰ εἶναι οἱ ἑβραῖοι! Ἔχω ἀκούσει πὼς
προσφάτως εἶχαν δραπετεύσει κάποιοι ἀπ’ αὐτοὺς ἀπὸ ἕνα τραῖνο, κατὰ
τὴν μεταφορά τους σὲ ἕνα στρατόπεδο ἐξοντώσεως», σκέφθηκε μόλις εἶδε
τὰ μυξιάρικα παιδάκια. Ἦταν καὶ ἡ ἴδια μητέρα δύο παιδιῶν. Πῆρε τὰ
πεινασμένα παιδιὰ τοῦ δρόμου, ποὺ κλαψούριζαν, στὸ σπίτι της… Τὰ ἠρέ-
μησε καὶ σὰν καλὴ «μητέρα-Τερέζα» τοὺς ἔδωσε τροφὴ γιὰ νὰ φᾶνε. Καὶ
ἐν συνεχείᾳ, ὡδήγησε τὰ 6 παιδιὰ μέσα στὸ δάσος, τὰ παρέταξε στὴν ἄκρη
ἑνὸς λάκκου, καὶ τὰ… πυροβόλησε μεθοδικά, ἕνα πρὸς ἕνα, μὲ ἕνα πιστόλι,
στὸ πίσω μέρος τοῦ λαιμοῦ!… Τὰ σκότωσε! Τὸ περιστατικὸ ἔμεινε καλὰ κα-
ταχωνιασμένο μέσα σὲ ἀραχνιασμένα ἀρχεῖα τῆς ναζιστικῆς ἀστυνομίας.
Αὐτὴ ἡ σχιζοφερνικὴ συμπεριφορά, μιᾶς ἁπλῆς γυναικός, συζύγου ναζὶ
ἀξιωματικοῦ, μέσα στὸ Γ΄ Ράιχ, εἶναι ἕνα αἴνιγμα, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ πρέπη νὰ
ἀσχοληθοῦν ἑκατοντάδες συνέδρια Ψυχολογίας, σὲ ὅλον τὸν κόσμο, γιὰ
πολλὰ χρόνια!…
Μετὰ ἀπ’ αὐτά, θὰ πρέπη νὰ καταγραφῆ στὴν Ἱστορία τῶν Γενο-
κτονιῶν, πὼς γενοκτονία μποροῦν καὶ ἔχουν ἐπιχειρήσει καὶ γυναῖκες!
Ὅταν τοὺς δίνεται ἡ «εὐκαιρία», οἱ γυναῖκες συμμετέχουν ἀκόμη καὶ
στὶς πιὸ αἱματηρές, τὶς πιὸ ἀπάνθρωπες πτυχὲς τῆς Ἱστορίας… Τὸ φύλο
τοῦ ἀνθρώπου δὲν παίζει κανέναν ρόλο μέσα στὰ ἄδυτα τῶν σκοτεινῶν
σελίδων τῆς ψυχῆς…
Οἱ γυναῖκες ἦσαν οἱ ἐπαγγελματίες φροντιστές, οἱ ὁποῖες ἀπὸ τὴν στιγμὴ
ποὺ οἱ ναζὶ ἀνῆλθαν στὴν ἐξουσία καὶ ἐπέβαλαν ἐπιλεκτικὰ τὶς πολιτικὲς
τῆς «ἄριας φυλετικῆς καθαρότητος», ἀμέτρητες νοσηλεύτριες, γέμιζαν φι-
αλίδια μὲ μορφίνη καὶ βελόνες, γιὰ νὰ θανατώνωνται ζωντανοί, σωματικὰ
ἀνάπηροι καὶ διανοητικὰ καθυστερημένοι ἄνθρωποι…
Μαῖες, ποὺ ξεφτίλισαν μιὰ ὁλόκληρη ἱερὴ ἀντίληψη τοῦ ἀνθρώπου γιὰ
τὸ λειτούργημα αὐτό, τὸ θεοποιημένο στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, ἔκαναν ψεύ-
τικες ἀναφορὲς γιὰ ἐλαττωματικὰ μωρά, γεννημένα νεκρά, συνιστοῦσαν
ἀμβλώσεις καὶ εὐθανασία, καθὼς καὶ τὴν στείρωση ὑγιῶν μητέρων, γιὰ νὰ
μὴ μπορέσουν νὰ φέρουν στὸν κόσμο ἄλλα τέτοια «μὴ ἄρια» παιδιά…
Κατὰ τὸν Lower, οἱ μεγαλύτερες βιαιοπραγίες ἔλαβαν χώρα στὴν
«Ἄγρια Ἀνατολή», στὰ νεοαποκτηθέντα δηλ. ἀπὸ τὴν στρατιωτικὴ κατά-
κτηση ἐδάφη τοῦ Χίτλερ στὴν Πολωνία, τὴν Οὐκρανία καὶ τὴν Ρωσία.
Τουλάχιστον μισὸ ἑκατομμύριο νεαρὲς Γερμανίδες ἐντάχθηκαν σὲ αὐτὴν
τὴν διαδικασία ἐποικισμοῦ, καὶ ἔγιναν συνεργοὶ σὲ μιὰ γενοκτονία μὲ
πρωτοφανὴ κλίμακα. Πρόκειται γιὰ μερικὲς ἀπὸ τὶς χειρότερες στιγμὲς
στὴν Ἱστορία τῆς γυναίκας σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη…
Ἐπίσης, ἕνας ἀπίστευτα μεγάλος ἀριθμὸς γυναικῶν γραμματέων πλη-
κτρολόγησαν τὶς ἐντολὲς ποὺ ἔλεγαν νὰ σκοτωθοῦν καὶ νὰ σφαγοῦν χι-
λιάδες ἄνθρωποι… Αὐτὲς ἦσαν οἱ «πρώιμοι μάρτυρες τῶν Ὁλοκαυτωμά-
των». Μετὰ ἀρχειοθέτησαν δεκάδες χιλιάδες σελίδες μὲ πληροφορίες γιὰ
ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ
45
τὶς σφαγὲς αὐτές… καὶ ἐσιώπησαν! Ἐπέλεξαν νὰ κλείσουν τὰ στόματα καὶ
τὰ μάτια τους καὶ νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὴν ἐγγύτητά τους στὴν ἐξουσία
– ἀπὸ τὴν ὁποία ἡ γυναῖκα παραδοσιακὰ ψυχολογικὰ ἕλκεται… Μετά, οἱ
ἴδιες ἔκαναν πικνὶκ μὲ τοὺς ἀγαπημένους τους καὶ τὶς οἰκογένειές τους, σὲ
καταπράσινους λόφους, ποὺ ἤξεραν ὅτι ἔκρυβαν ἀπὸ κάτω μαζικοὺς τά-
φους ἀθώων ἐκτελεσμένων, ἡ ἐντολὴ γιὰ τὸν θάνατο τῶν ὁποίων ἴσως καὶ
νὰ ἐπέρασε καὶ ἀπὸ τὰ δικά τους χέρια… Φοροῦσαν ροῦχα, κοσμήματα,
ὑποδήματα καὶ ὑπάρχοντα λεηλατημένων καὶ ἐκτελεσμένων ἀθώων θυμά-
των… ποὺ εἶχαν κατασχεθῆ ἀπὸ γκέτο ἢ στρατόπεδα θανάτου… Καὶ ὅλα
αὐτά, σὰν νὰ μὴν ἔτρεχε τίποτα, λίγα μόλις χρόνια μετά…
Οἱ γυναῖκες γραμματεῖς εἶχαν καὶ ἕναν ἄλλο, ἐπίσης… σημαντικὸ ρόλο:
Μετὰ ἀπὸ κάθε πράξη ἐκτελέσεως, οἱ δολοφόνοι τῶν SS, μεθυσμένοι, ἀνα-
ζητοῦσαν παρηγοριὰ στὶς ἀγκαλιὲς τῶν γυναικῶν αὐτῶν. Αὐτὴ ἡ παρηγο-
ριὰ ἦταν ἄλλοτε ἕνας ὦμος γιὰ νὰ κλάψουν, καὶ ἄλλοτε ἔφθανε ἕως τὴν
σεξουαλικὴ πράξη, ποὺ οἱ γυναῖκες αὐτὲς πρόθυμα ἀποδέχονταν! Ἔφθα-
ναν δηλ., γιὰ νὰ τὸ ποῦμε ἁπλά, νὰ γίνουν ἕως καὶ πόρνες, γιὰ νὰ ἐξυπη-
ρετηθοῦν οἱ ἄνδρες ποὺ ἐφάρμοζαν τοὺς στόχους τοῦ ναζιστικοῦ Γ΄ Ράιχ!
Γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῶν ἐκτελεστῶν ἀνδρῶν, οἱ γυναῖκες ἔκαναν καὶ τὶς…
μπαργούμαν… Προσέφεραν… ἀναψυκτικά, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐκτελέ-
σεων, ὅταν οἱ ψυχροὶ δολοφόνοι ἔκαναν ἕνα διάλειμμα…
Στὴν Οὐκρανία, ἡ 22χρονη γραμματέας, Johanna
Altvater, διεδραμάτισε ἕναν ἀκόμα πιὸ σημαντικὸ
ρόλο σὲ μιὰ σφαγή, ἐνῶ ἐργάζωνται γιὰ τὸν περιφε-
ρειακὸ κομισάριο Wilhelm Westerheide: Μπῆκε σὲ
ἕνα κτίριο ἑνὸς γκέτο, ποὺ χρησιμοποιεῖτο ὡς αὐτο-
σχέδιο νοσοκομεῖο, πῆγε στὴν πτέρυγα τῶν παιδιῶν,
πῆρε ἕνα νοσηλευόμενο παιδὶ καὶ τὸ… ἔριξε ἀπὸ τὸ
μπαλκόνι τοῦ 3ου ὀρόφου στὸ πεζοδρόμιο! Τὸ ἴδιο
ἔκανε καὶ μὲ ἄλλα παιδιά!.. Ἡ «εἰδικότης» της ἦταν –
ὅπως κατέθεσε ἕνας ἐπιζῶν – νά… σκοτώνη παιδιά! Τὰ
προσέλκυε συχνὰ μὲ γλυκίσματα. Ὅταν ἔρχονταν κο-
ντά της καὶ ἄνοιγαν τὸ στόμα τους, τὰ… πυροβολοῦσε
στὸ στόμα μὲ ἕνα μικρὸ πιστόλι, ποὺ κρατοῦσε κρυμμένο στὰ πλευρά της!2
Ή, στὴν καλλίτερη, τὰ ἅρπαζε σφιχτὰ ἀπὸ τὰ πόδια, τὰ ἔσερνε καὶ κτυ-
ποῦσε μὲ βία τὸ κεφάλι τους στὸν τοῖχο! Κάποιες φορὲς πετοῦσε νεκρὸ
τὸ παιδὶ ποὺ σκότωσε στὰ πόδια τοῦ πατέρα του… Ἔμεινε στὴν Ἱστορία
τῶν Ὁλοκαυτωμάτων ὡς Fräulein Hanna… Ὁ δὲ Westerheide εἶναι γνω-
2 Παρόμοια συμπεριφορά, πρὶν ἐκτελέση παιδιὰ εἶχε καὶ ὁ «δρ.
Θάνατος», Ἰωσὴφ Μένγκελε – βλ. σχ. βλ. σχ. Γ. Λεκάκη «Ναζὶ οἱ βάρβαροι
τοῦ 20οῦ αἰ.», ἐκδ. Κάδμος, 2013
Σεπτέμβριος – Ὀκτώβριος 2013
46
στό, πὼς κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐκτελέσεων ἢ μετὰ ἀπὸ μαζικὲς ἐκτελέ-
σεις ἔδινε… πάρτυ, μὲ Γερμανίδες κ.ἄ. γυναῖκες. Ἡ Altvater ἦταν μεταξὺ
αὐτῶν τῶν γλεντζέδων, ποὺ ἔπιναν καὶ ἔτρωγαν σὰν σὲ γιορτινὸ τραπέζι
μετὰ ἀπὸ τὴν αἱματοχυσία… Τοῦ ἄρεσε ἡ μουσικὴ νὰ ἀναμειγνύεται μὲ τὸν
κρότο τῶν πυροβολισμῶν! Κάποιοι Γερμανοὶ σηκώνονταν ἀπ’ τὸ τραπέζι,
περπατοῦσαν στὸν χῶρο ἐκτελέσεων, σκότωναν μερικοὺς ἀνθρώπους καὶ
ἐν συνεχείᾳ ξανὰ-ἐπέστρεφαν στὸ… πάρτυ…
Ἡ παιδικὴ βία ἦταν τὸ «βίτσιο» καὶ τῆς Josefine Block. Τῆς ἄρεσε νὰ
ἔχη ἕνα μαστίγιο καὶ νὰ ἐπιτίθεται σὲ κρατούμενους-παιδιά, ποὺ περίμε-
ναν νὰ ἀπελαθοῦν… Ἀναφέρεται ὅτι κάποτε ἕνα κοριτσάκι τὴν πλησίασε,
κλαίγοντας καὶ ἱκετεύοντας γιὰ τὴν ζωή του. «Ἐγὼ θὰ σὲ βοηθήσω!» τῆς
εἶπε ἡ Block. Καὶ τὴν ἅρπαξε ἀπὸ τὰ μαλλιά, τὴν γρονθοκόπησε, ἐν συνε-
χείᾳ, τὴν ἔσπρωξε στὸ ἔδαφος καὶ τὴν κτύπησε στὸ κεφάλι μέχρι ποὺ τὸ
κοριτσάκι ἔπεσε πιὰ νεκρό…
Ἀπ’ ὅλες αὐτές, καὶ χιλιάδες ἄλλες, ποὺ δὲν ἀναφέρονται ἐδῶ, ἴσως
δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ ἡ γερμανικὴ λέξη γιὰ τὴν «κυρία», ἡ λέξη Frau, δὲν
ἠχεῖ σὲ κανενὸς τὰ αὐτιὰ καλά!..
Ἔκλεβαν προικιά!
Ἑκατοντάδες πλοῖα καὶ τραῖνα,
φορτωμένα μὲ ἁρπαγμένη
λεία ἀπὸ αἰχμαλώτους, κατακτη-
μένους καὶ σκοτωμένους πῆγαν
θριαμβευτικὰ στὴν Γερμανία.
Ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα λήστευσαν ἕως
καὶ προικιὰ (σεμεδάκια, κεντήματα,
ἐσώρουχα, μεταξωτά, οἰκι-
ακὰ καντήλια, ἕως καὶ τὰ πορσε-
λάνινα φλυτζανάκια τοῦ καφέ!),
ἀπὸ κάποια σπίτια, ἀπὸ διάφορα
χωριά, στὰ ὁποῖα οἱ Γερμανοὶ ἔκαναν «πλιάτσικο»… (Λέξη ποὺ ἔμεινε στὴν
ὁρολογία ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ διάλεκτο, ὡς πρακτικὴ τῶν Ἀλβανῶν ληστῶν,
ἀλλὰ νὰ ποὺ φαίνεται πὼς τὸ μεγάλο «πλιάτισκο» στὴν Ἱστορία τὸ ἔχουν
κάμει οἱ Γερμανοί)… Καραβιὲς ἔφευγαν ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ, τὸ Κατάκωλο,
τὴν Πάτρα, τὰ λεηλατημένα προικιὰ τῶν Ἑλληνίδων γιὰ νά… προικισθοῦν
οἱ Γερμανίδες λεύτερες…3 Ὁ Lower τὴν ἀποκαλεῖ «τὴν μεγαλύτερη ἐκστρα-
τεία ὀργανωμένης ληστείας στὴν Ἱστορία!»… Καὶ ὅταν ἔφθαναν τὰ τραῖνα
3 Γιὰ περισσότερα βλ. σχ. Γ. Λεκάκη «Ἀρχαιοκαπηλίες τῶν Γερμανῶν
στὴν Ἑλλάδα ἐπὶ Κατοχῆς», ἐκδ. Κάδμος, 2011.
ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ
47
καὶ τὰ πλοῖα μὲ τὰ κλο-
πιμαῖα, οἱ Γερμανίδες
ἦσαν μεταξὺ τῶν προνομιούχων
πρακτόρων τοῦ
Γ΄ Ράιχ, ποὺ μοιράζονταν
αὐτὴν τὴν κλεμμένη
λεία…
Οἱ ἀνύπαρκτες
καταδίκες
Πρόκειται σαφῶς γιὰ
πράξεις προσβολῆς ὁποιασδήποτε ἔννοιας ἀνθρωπιᾶς, προσωπικότητος
καὶ τῆς ἴδιας τῆς ἀνθρωπότητος… Πόσο μᾶλλον τῆς γυναικείας φύσεως…
Ποὺ γίνονται ἀκόμη λυπηρότερα, ἐπειδὴ τὰ περισσότερα ἀπ’ αὐτὰ τὰ
ἐγκλήματα ἔμεναν ἀτιμώρητα…
Μόνον ἡ Erna Petri ἦταν ἡ ἐξαίρεση. Πέρασε περισσότερα ἀπὸ 30 χρό-
νια στὴν φυλακή. Ἀλλὰ ὅλες οἱ ἄλλες «γυναῖκες» ποὺ ἀναφέρθηκαν εἴτε
ἀθωώθηκαν, εἴτε κυκλοφόρησαν ἐλεύθερες μετὰ ἀπὸ ἀνάκριση… «Ἤμουν
ἁπλᾶ μιὰ γραμματέας», εἶπε ἡ φόνισσα Johanna Altvater…
Μετὰ ἀπ’ αὐτά, ὁ καθηγητὴς Lower λέει ὅτι «δὲν μποροῦμε νὰ ἰσχυρι-
ζόμεθα ὅτι ἡ βία δὲν εἶναι γένους θηλυκοῦ» καὶ ὅτι «οἱ γυναῖκες δὲν εἶναι
σὲ θέση νὰ διαπράξουν μαζικὲς δολοφονίες»…
Ἕνα μάθημα ἐξάγεται ἀπὸ τὶς φρικαλεότητες
τῶν Ὁλοκαυτωμάτων, τὰ ὁποῖα, φεῦ, δὲν ἄρχι-
σαν μὲ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἀλλὰ πολὺ πα-
λαιότερα, καὶ δὲν ἐτελείωσαν μαζί του: Δὲν εἶναι
κομμάτι ἀπὸ τὸ παρελθὸν τοῦ κόσμου, ποὺ ἔχει
κατατεθῆ σὲ μουσεῖο καὶ ἔχει κρατηθῆ μακριὰ γιὰ
νὰ ξεχασθῆ… Ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι πολὺ στενὰ
μαζί μας καὶ στὶς ἡμέρες μας…
Τὸ βιβλίο τοῦ Wendy Lower «Hitler’s Furies:
German Women In The Nazi Killing Fields» κυ-
κλοφορεῖ ἀπὸ τὶς ἐκδ. Chatto & Windus.
Γιὰ περισσότερα:
– βλ. σχ ἄρθρο τοῦ By Tony Rennell, στὴν ἐφημ. Daily Mail, στὶς 27.9.13.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2432620/Hitlers-Furies-The-Naziwomen-
bit-evil-men.html#ixzz2g5afDfA5

Κατηγορίες: Δραστηριότητες συνδέσμου. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση