ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΕΘΑ

 .
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. Π. ∆. ∆. Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερµανού
Πλατεία Κλαυθµώνος – 105 61 Αθήνα Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429
Αριθ.πρωτ.193 Ηµερ.: 16-09-2014 ΠΡΟΣ : ΥΕΘΑ κο ∆. Αβραµόπουλο ΚΟΙΝ : ΑΝΥΕΘΑ κα Φ. Γεννηµατά  ΥΦΕΘΑ κο Ι. Λαµπρόπουλο Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μ. Κωσταράκο Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Χ. Μανωλά Σ.Ξ. Α/ΓΕΝ Αντιναύαρχο Ε. Αποστολάκη Π.Ν. Α/ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Ε. Τουρνά Π.Α. ΘΕΜΑ : Θέµατα Αποστράτων Αξιότιµε κύριε Υπουργέ
1.- Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα οικονοµικά θέµατα που αφορούν τους  Απόστρατους επιθυµούµε να σας συναντήσουµε άµεσα, για να σας τα εκθέσουµε και να µας δώσετε έγκυρες και υπεύθυνες απαντήσεις. Τα κύρια θέµατα είναι τα ακόλουθα :
α.- ∆ικαίωση από το ΣτΕ
Ενώ είχαµε την διαβεβαίωση από Κυβερνητικά Στελέχη οτι οι Αποφάσεις της Ολοµέλειας του ΣτΕ και ειδικότερα η υπ. αριθ. 2193/2014, που αφορά τους  Απόστρατους θα τηρηθούν, εν τούτοις και ο κύριος Πρωθυπουργός από την ∆.Ε.Θ, αλλά σύσσωµος ο Τύπος αναφέρει οτι δεν πρόκειται να εφαρµοσθούν πλήρως αυτές, αλλά κατά τα Μ.Μ.Ε. επικαλούµενα πηγές του ΥΠ.ΟΙΚ. στο 40% – 50% των δικαιουµένων. Το Τριµελές Συµβούλιο του Συµβουλίου της Επικρατείας του Ν. 3088/2002, στο οποίο σηµειωτέον µετείχε και ο Πρόεδρος του ΣτΕ κος Σ. Ρίζος µε την υπ. αριθ. 12/2014 της 11-09-2014 απόφασή του, δεν αφήνει περιθώριο για παρερµηνεία στο σκεπτικό των εν λόγω Αποφάσεων της Ολοµελείας του ΣτΕ. Το εν λόγω Τριµελές Συµβούλιο δίνει ερµηνεία στις ενδεχόµενες αµφισβητήσεις των Αποφάσεων της Ολοµελείας του ΣτΕ και αποφαίνεται σαφώς οτι οι µισθοί των εν ενεργεία θα πρέπει να επανέλθουν στηνκατάσταση της 31-07-2012, και ουχί σε κατώτερο επίπεδο από αυτήν, ακόµη και εάν εφαρµοσθεί νέο µισθολόγιο. Ο ∆ιευθυντής του ΓΕΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ σε συνάντησή του µε τους Προέδρους των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωµατικών, παρουσίασε νέο µισθολόγιο των Στρατιωτικών, που κατά την διαβεβαίωσή του αγγίζει τις αποφάσεις της Ολοµέλειας του ΣτΕ, γεγονός που διαψεύδεται από τις εξελίξεις. Οι Απόστρατοι έχουν υποστεί τις µεγαλύτερες µειώσεις από όλους, οι συντάξεις τους έχουν µειωθεί µέχρι 60%, ενώ το ίδιο συµβαίνει και µε τα Μερίσµατα που χορηγούν τα Μετοχικά Ταµεία. Επισηµαίνουµε οτι µε βάση τον Ν. 4093/2012 , οι Απόστρατοι πέραν των µεγάλων µειώσεων που υπέστησαν, λόγω προσαρµογής των συντάξεών τους στους µισθούς των εν ενεργεία, υπέστησαν επί πλέον και άλλο 15% – 20% στο σύνολο των αποδοχών τους. Το Γ.Λ.Κ. σκόπιµα, κατά την άποψή µας ανεβάζει το ετήσιο δηµοσιονοµικό κόστος της συµµόρφωσης µε τις αποφάσεις της Ολοµελείας του ΣτΕ στα περίπου 350 εκ. €, ώστε να προφασισθεί αδυναµία καταβολής των και να δηµιουργήσει τον λεγόµενο “κοινωνικό αυτοµατισµό“. Η άποψή µας βασίζεται στο γεγονός οτι στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 – Πίνακας 4 για το έτος 2013 είχαν προβλεφθεί περικοπές 144 εκ. €. (78 εκ. € για τους εν ενεργεία και 66 εκ. € για τους Απόστρατους-δηλαδή τα 2/3 του συνολικού ποσού των 99,7 εκ. € που προεβλέπετο για τις συντάξεις των ειδικών µισθολογίων).Εάν τα 144 εκ. € έγιναν 350 εκ. €, τότε αυτό σηµαίνει οτι το ΥΠ.ΟΙΚ. µας εκράτησε περισσότερα αυτών που έπρεπε, άρα υπάρχει ακόµη ένας λόγος επιστροφής στην κατάσταση της 31-07-2012.
β.- Μετοχικά Ταµεία
Τα Μετοχικά Ταµεία έχουν αναστείλει την καταβολή εφ άπαξ, αναµένοντα την επεξήγηση της ρήτρας του “αξιόµαχου” και αυτό επηρεάζει και πολλούς απόστρατους που δεν το έχουν λάβει ακόµη 2.- Σε περίπτωση µη δικαίωσής µας θα αναγκασθούµε, πέραν των άλλων, να εξαντλήσουµε όλα τα ένδικα µέσα. 3.- Μετά την ενηµέρωσή σας, θα επιθυµούσαµε να συναντήσουµε τον κύριο Πρωθυπουργό, που ο ίδιος κατά την προηγούµενη συνάντηση που είχαµε µαζί του την 11-02-2013, υποσχέθηκε οτι θα µας συναντήσει εκ νέου, αλλά αυτό δεν έχει συµβεί µέχρι τώρα. Υποστράτηγος Σ.Ξ. ε.α. Ε.∆ανιάς Πρόεδρος ΕΑΑΣ  Αντιστράτηγος Σ.Ξ. ε.α. Κ. Σκαρµαλιωράκης ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΕΑΑΣ  Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σ. Περβαινάς Πρόεδρος ΕΑΑΝ & του Συντονιστικού  Αντιπλοίαρχος (Ε)Π.Ν. ε.α. Γ. Γεωργακόπουλος ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΕΑΑΝ  Αντιπτέραρχος (Ι) Π.Α. ε.α. Κ. Ιατρίδης Πρόεδρος ΕΑΑΑ  Αντισµήναρχος (Ρ) Π.Α.ε.α. Ι. Κρανιάς ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. Σπ. Περβαινάς

Κατηγορίες: Θέματα που μας αφορούν. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση