ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

 

     Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών, αφού διερεύνησε τις διάφορες προτάσεις δικηγορικών γραφείων, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία, τής μη αποδέσμευσης των αποστράτων από το μισθολόγιο των εν ενεργεία συναδέλφων και την ενημέρωση που έγινε στην Ομοσπονδία από το δικηγόρο και μέλος μας κ. Δημήτριο Κουϊμιτζή, επιδιώκοντας να παράξει μια απλή και κατανοητή πρόταση, για διευκόλυνση των συναδέλφων, ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ στην επιλογή του καθενός, κατέληξε στην παρακάτω ενημέρωση:

  1. Πράξη Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) για αναπροσαρμογή της σύνταξης βάσει του Ν. 4093/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 34 του Π.Δ. 69/2007.

 

Α. Προσβάλλεται με έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Β. Η πράξη αυτή είναι αποτέλεσμα του νέου μειωμένου μισθολογίου (Ν. 4093/2012) των εν ενεργεία στελεχών, μετά των οποίων, σύμφωνα και με αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2005, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες οι συντάξεις των αποστράτων. Εκτιμάται  ότι ουδείς επιθυμεί την αποσύνδεση αυτή (συντάξεων από μισθούς των εν ενεργεία) και ως εκ τούτου η έφεση περιλαμβάνει λόγους που αναφέρονται στη διπλή μείωση, στη μη τήρηση της αναλογίας 80% (η σύνταξη στο 80% των αποδοχών των εν ενεργεία), στις υπερβολικές μειώσεις που έχουν υποστεί οι απόστρατοι σε σχέση με άλλες κατηγορίες συνταξιούχων, παραβιάζοντας τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κλπ., ζητώντας μεταξύ άλλων την άρση της δεύτερης μείωσης των συντάξιμων αποδοχών που εφαρμόζεται με βάση τη διάταξη της παραγράφου Β’ υποπερίπτωση Β3 εδάφιο α’ και β’ του Ν 4093/2012 (μείωση 5-10-15%).

Γ. Εκτιμάται ότι οι πιθανότητες για την ευδοκίμηση της έφεσης είναι λίγες.

Δ. Κόστος κατάθεσης έφεσης 100 ευρώ. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο απαιτείται η παράσταση δικηγόρου και ως εκ τούτου σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα το κόστος αυτό θα είναι 280 ευρώ περίπου.

Ε. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και κατατεθεί η έφεση για όσους επιθυμούν, μέχρι την 20η Μαΐου 2013.

Στ. Για την κατάθεση της έφεσης, όποιος επιθυμεί μπορεί να απευθύνεται στο δικηγόρο κ.  Δημήτριο Κουϊμιτζή. 

ΑΠΟΨΗ της ΠΟΣ:

 Το ΔΣ της Ομοσπονδίας συνεκτιμώντας τα σημερινά δεδομένα, προτείνει όπως οι απόστρατοι ασκήσουν το προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα, προκειμένου να μην απολέσουν το σχετικό δικαίωμά τους κατά το χρόνο εκδίκασης της έφεσης, που εκτιμάται ότι θα γίνει σε 3-4 έτη. Σε περίπτωση που κάποιος αργότερα δεν επιθυμεί την εκδίκαση της υπόθεσης (μετά 3-4 έτη, που δεν γνωρίζουμε πώς θα έχει εξελιχθεί η κατάσταση), δύναται είτε να την ανακαλέσει είτε να μην παρουσιασθεί στην εκδίκαση και να μην πληρώσει δικηγόρο, οπότε η έφεση απορρίπτεται αυτόματα.

 

  1. Απόφαση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) για παρακράτηση σε 6 μηνιαίες δόσεις του ποσού που καταβλήθηκε από 1/8/2012 στους συνταξιούχους και σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012 δεν έπρεπε να είχε καταβληθεί.

Α. Προσβάλλεται με ένσταση στο Α΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (προσοχή- κατατίθεται στο ΓΛΚ). Απαιτείται να συνοδεύεται από παράβολο του Δημοσίου είκοσι (20,00) ευρώ και από την προσβαλλόμενη απόφαση.

Β. Επί του θέματος αυτού υπάρχουν δύο (2) γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η διάταξη του νόμου με την οποία ορίζεται ως χρόνος αναπροσαρμογής (μείωσης) της σύνταξης των διεπομένων από τα ειδικά μισθολόγια συνταξιούχων η 1 Αυγούστου 2012, αντίκειται στο Σύνταγμα και στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ε.Σ.Δ.Α..

Γ. Εκτιμάται, ότι υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες για την ευδοκίμηση της ενστάσεως και την επιστροφή του παρακρατηθέντος σε έξι (6) δόσεις ποσού.

Δ. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και κατατεθεί η ένσταση από τον ενδιαφερόμενο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή σε παράρτημά του, μέχρι την 31η Μαΐου 2013.

Ε. Για υπόδειγμα της  ένστασης μπορείτε να απευθύνεστε στην ΠΟΣ ή στα Σωματεία-Μέλη της ή στο δικηγόρο κ.  Δημήτριο Κουϊμιτζή. 

  

3.      Απόφαση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) για παρακράτηση σε 6 μηνιαίες δόσεις, της μείωσης λόγω ποσόστωσης (5, 10, 15, 20%) ΜΟΝΟ του μηνός Ιανουαρίου 2013 που για τεχνικούς λόγους δεν παρακρατήθηκε.

Α. Προσβάλλεται με ένσταση στο Α΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσω του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (προσοχή- κατατίθεται στο ΓΛΚ). Απαιτείται να συνοδεύεται από παράβολο του Δημοσίου είκοσι (20,00) ευρώ και από την προσβαλλόμενη απόφαση.

Β. Η ένσταση αυτή αποκτά αξία, διότι παρέχει μια επιπλέον δυνατότητα προσβολής της δεύτερης μείωσης των συντάξιμων αποδοχών που εφαρμόζεται με βάση τη διάταξη της παραγράφου Β’ υποπερίπτωση Β3 εδάφιο α’ και β’ του Ν 4093/2012 (μείωση 5-10-15%). Υπόψη ότι το αναζητούμενο ποσού  αναδρομικών είναι χαμηλό και μόνο γι’ αυτή την αιτία δεν θα απαιτείτο η υποβολή της ένστασης.

Γ. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και κατατεθεί η ένσταση από τον ενδιαφερόμενο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή σε παράρτημά του, μέχρι την 31η Μαΐου 2013.

Δ. Για υπόδειγμα της  ένστασης μπορείτε να απευθύνεστε στην ΠΟΣ ή στα Σωματεία-Μέλη της ή στο δικηγόρο κ.  Δημήτριο Κουϊμιτζή. 

            ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ  Δημητρίου Κουϊμιτζή.

Πανεπιστημίου και Θεμιστοκλέους 1, ΤΚ 106 77, Αθήνα.

Τηλ.: 201 3801325 FAX και τηλ. 210 3801034

Κιν.: 6974750367 

E-MAIL: dimitrios.kouimitzis@eurodyn.com

Κατηγορίες: Θέματα που μας αφορούν. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση